Green energy in 1891

Wind engine, model

As early as 1891, Danish physicist Poul LaCour discovered how to harness the wind to generate electrical energy. With the so-called Kratostat, he was able to transform the uneven course of a wind turbine into a smooth rotation that could drive an electricity-generating dynamo. 

La Cour’s invention led to the construction of numerous wind power stations around the country, and he set up a course to train rural electricians to look after the stations. Several went on to train as installers and became self-employed. 

Many Danish companies have since been very successful in the wind industry, and wind energy has become the most important technology in Danish energy technology exports.

Grøn energi anno 1891

Vindmotor, model

Allerede i 1891 fandt den danske fysiker Poul LaCour på at udnytte vinden til at skabe elektrisk energi. Med den såkaldte kratostat kunne han omdanne en vindmølles ujævne gang til en jævn rotation, som kunne trække en elproducerende dynamo. 

La Cours opfindelse betød, at der blev opført adskillige vindelektricitetsværker rundt om i landet, og han oprettede derfor et kursus til uddannelse af landlige elektrikere til at passe værkerne. Flere uddannede sig videre til installatører og blev selvstændige. 

Mange danske virksomheder har siden haft stor succes inden for vindindustrien, og vindenergien er blevet den vigtigste teknologi inden for dansk energiteknologi eksport.